Lesson 1: Mornings

We don’t eat breakfast at home.

Goal: I can listen to and understand someone’s morning routine. Có thể nghe và hiểu các thói quen buổi sáng.

INTRODUCE

Morning routines are different in every country. Các thói quen buổi sáng khác nhau giữa các quốc gia.

PRESENT

STEP A VOCABULARY

I. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

wake up thức dậy

do my hair duỗi thẳng tóc

eat breakfast ăn sáng

brush my teeth đánh răng

take a shower tắm vòi sen

get dressed mặc quần áo

II. Which of the things above do you do at these times? Trong số những điều trên, bạn sẽ làm gì trong những khoảng thời gian sau đây?

III. Practice reading the words. Luyện đọc từ.

/d/ /dʒ/
do

làm

Jew

người do thái

dressed

mặc quần áo

jest

câu nói đùa

dust

bụi

just

chỉ

STEP B GRAMMAR TIP

Use simple present tense to talk about facts or routine.

Bạn có thể sử dụng thì hiện tại để nói về các sự kiện và thói quen.

Use the dictionary form of the verb with Iyouwe, and they.Sử dụng dạng cơ bản của động từ khi chủ ngữ là I, you, we, they.
 • wake up at 7 a.m.
 • Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng。
 • You wash the dishes.
 • Bạn rửa chen đia
 • We make waffles.
 • Chúng tôi làm bánh quế
 • They eat breakfast every day.
 • Họ ăn sáng mỗi ngày
For negative sentences, add don’t before the verb.Trong câu phủ định, đặt don’t trước động từ.
 • don’t wake up at 7 a.m.
 • Tôi không thức dậy lúc 7 giờ sáng.
Use the dictionary form of the verb plus -s or -es with heshe, and it. Be careful of exceptions like has.Thêm -s hoặc -es vào dạng cơ bản của động từ khi chủ ngữ là anh ấy, cô ấy hoặc nó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì have trở thành has.
 • He wakes up at 7 a.m.
 • Anh ấy thức dậy lúc 7:00 sáng.
 • She washes the dishes.
 • Cô ta rửa chén đĩa
 • It makes waffles.
 • Nó làm bánh quế.
 • He has tea.
 • Anh ấy uống trà
For negative sentences, add doesn’t before the dictionary form of the verb.Trong câu phủ định, không được đặt trước dạng cơ bản của động từ.
 • He doesn’t wake up at 7 a.m.
 • Anh ấy không thức dậy lúc 7 giờ sáng.
Be careful to use the correct possessive adjective.Hãy cẩn thận để sử dụng các sở hữu chính xác.

PRONOUN POSSESSIVE ADJECTIVE
I my
you your
he his
she her
it its
we our
they their
 • She brushes her teeth.
 • Cô ấy đánh răng
 • He brushes his teeth.
 • Anh ấy đánh răng của anh ấy

UNDERSTAND

LISTENING

Saori and Catherine are visiting Catherine’s family in Taiwan.

Saori và Katherine đang đến thăm gia đình Katherine ở Đài Loan.

TRIVIA

In Taiwan, many people eat breakfast at food stands. Some people buy their breakfast at a food stand and eat it at work.

Ở Đài Loan, nhiều người ăn sáng tại các quầy bán đồ ăn. Một số người mua bữa sáng từ quầy hàng thực phẩm và ăn tại nơi làm việc.

PRACTICE

STEP A EXERCISE

Choose the correct words in the parentheses.

Chọn từ đúng trong ngoặc.

 1. He (doesn’t / don’t) eat breakfast.
 2. She does (she / her) hair for an hour!
 3. I (get / gets) dressed before breakfast.
 4. They (doesn’t / don’t) drink tea for breakfast.

STEP B EXERCISE

Complete the sentences using the pictures and the words in parentheses.

Hoàn thành các câu sử dụng hình ảnh và các từ trong ngoặc.

ex. Kurt (cook breakfast) doesn’t cook breakfast.

1. Kevin (wake up) _____ early.

2. He always (make coffee) _____.

3. My roommates (drink coffee) _____.

4. They (take a shower) _____ in the morning.

CHALLENGE

Challenge 1

You’re watching TV. Today’s special guest is Connie Go, your friend’s favorite actress.

bạn đang xem tivi Khách mời đặc biệt của ngày hôm nay là nữ diễn viên yêu thích của bạn tôi, Connie Go.

Listen to the show. Then, call and tell your friend about it.

Nghe chương trình. Sau đó, nói với người bạn về chương trình trên điện thoại.

 Today’s grammar tip

 • -s/-es
 • doesn’t/don’t

Challenge 2

Discuss your ideas. Đưa ra ý kiến ​​của bạn.

1

MORNING ROUTINE

2

ROUTINE ACTIVITIES

 1. Do you wake up early?
 2. Do you always eat breakfast?
 3. Do you exercise in the morning?
 4. Do you have the same morning routine every day?
 1. What do you usually eat for breakfast (ex. bread, rice)?
 2. What do you usually drink in the morning (ex. tea, coffee)?
 3. Do you take a shower or a bath?
 4. What’s your night routine?

FEEDBACK

I can listen to and understand someone’s morning routine. Có thể nghe và hiểu các thói quen buổi sáng.

LESSON GOAL ACHIEVEMENT

 • 4
  Very Good

  Could complete the task with ease

 • 3
  Good

 • Could complete the task with some clarifications

 • 2
  Fair

  Could complete the task with additional instructions

 • 1
  Poor

  Could somehow complete the task with difficulty

PERSONALIZED FEEDBACK

 • RANGE chiều rộng của biểu hiện
  bạn có thể sử dụng từ vựng tốt như thế nào
 • ACCURACY Sự chính xác
  liệu ngữ pháp được sử dụng một cách chính xác
 • FLUENCY lưu loát
  cho dù bạn có thể nói trôi chảy
Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *